คำว่า “เจ้าบ้าน” กับ “เจ้าของบ้าน” เป็นคำที่ใกล้เคียงกันมาก แต่แท้จริงแล้วคำสองคำนี้มีความหมายแตกต่างกัน นอกจากนั้นยังแสดงถึงสิทธิ และหน้าที่ต่างๆ ที่ไม่เหมือนกันอีกด้วย โดยสรุปได้ว่า

ความแตกต่างระหว่าง “เจ้าบ้าน” กับ “เจ้าของบ้าน”

เจ้าบ้าน หมายถึง ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะที่เป็นเจ้าของ ผู้เช่า และอื่น ๆ โดยหากในทะเบียนบ้านไม่มีชื่อเจ้าบ้าน หรือผู้ที่ถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าบ้าน เกิดเสียชีวิต ผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านสามารถมาเป็นเจ้าบ้านแทนได้ หน้าที่ของเจ้าบ้านมีดังต่อไปนี้
แจ้งคนเกิดในบ้าน
แจ้งคนตายในบ้าน
แจ้งคนย้ายเข้า-ย้ายออก
สร้างบ้านใหม่หรือรื้อถอน
ขอเลขที่บ้าน

เจ้าของบ้าน หมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มีชื่อในโฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขาย
เป็นผู้มีสิทธิ์ในการขาย โอน บ้านและที่ดินหลังนั้น ทั้งนี้สามารถโอนถ่ายให้ลูกหลานเป็นเจ้าของบ้านได้

Cr. https://www.sanook.com/women/244209/

 

ARE YOU INTERESTED

IT'S TIME TO DISCOVER

THE BUILDING

BUILDING LOCATION

Motivation can take you far, but it can take you even further if you first find your vision. Your vision will motivate and guide you on

ADDRESS:

Logan Barker, 865 Oak Boulevard, Elk Grove, Vermont 95184
Phone:

012-345-6789

E-mail:

email.support@maisonco.com

CONTACT AGENT

William Jacobs

CERTIFIED AGENT

ENQUIRE

    ©Rattanasup 2023. All rights reserved.