น้ำประปา หรือ น้ำก๊อก คือ น้ำที่ถูกจ่ายออกมาผ่านวาล์วจ่ายน้ำ โดยน้ำประปาจะมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกับน้ำดื่ม ทำให้น้ำประปาได้รับความนิยมในการนำไปใช้สำหรับการดื่ม ทำอาหาร ซักผ้า หรือล้างห้องน้ำ ฯลฯ

การขอน้ำประปามีกี่ประเภท?

การขอน้ำประปามีกี่ประเภท หรือ การขอติดตั้งประปามี 3 ประเภท ดังนี้

1. การติดตั้งประปาใหม่

เหมาะสำหรับบ้านเรือนหรืออาคาร ที่ไม่เคยมีการติดตั้งประปามาก่อน

2. การติดตั้งถาวร

เหมาะสำหรับบ้านเรือนหรืออาคาร ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านที่ถูกต้อง โดยผู้ขอรับบริการต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

3. การติดตั้งชั่วคราว

เหมาะสำหรับบ้านเรือนหรืออาคาร ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านชั่วคราว หรือขอใช้น้ำเพื่อการก่อสร้าง หรือขอใช้น้ำตามสภาพการใช้น้ำอื่น ๆ

สถานที่ติดต่อขอใช้น้ำประปา

ผู้ต้องการใช้น้ำประปา หรือ ต้องการติดต่อขอแบบคำขอใช้น้ำประปา สามารถไปติดต่อได้ที่ การประปานครหลวง หรือ การประปาส่วนภูมิภาค (ทุกสาขาใกล้พื้นที่ที่ผู้ใช้งานอยู่อาศัย) หรือจะ Download แบบคำขอได้ผ่านทาง http://www.pwa.co.th ก็ได้เช่นกัน

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค มีรายละเอียดตามนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้านของอาคารที่ขอติดตั้งประปา (ในกรณีที่สถานที่ขอติดตั้งกับที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนเป็นคนละสถานที่กัน)

3. กรณีผู้ขอใช้น้ำ มิใช่เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ต้องมีหนังสือยินยอมพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน เว้นแต่ผู้ขอใช้น้ำเป็นบิดามารดา บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และคู่สมรสของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ไม่ต้องนำหนังสือยินยอมมาแสดง

4. หนังสือ หรือ เอกสารใด ๆ ที่แสดงว่าผู้ขอใช้น้ำเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะขอติดตั้งประปา ในกรณีเจ้าของบ้านยังมิได้ย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแล้วแต่ในทะเบียนบ้าน มิได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน

5. กรณีผู้ขอติดตั้งประปาเป็นหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ บ้านพักของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานกงสุล วัด และสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาต่าง ๆ ที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการ องค์การ หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามในแบบคำขอติดตั้งประปา และเป็นคู่สัญญาใช้น้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค

6. กรณีผู้ขอติดตั้งประปาเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธนาคารพาณิชย์ โรงเรียนเอกชน และนิติบุคคลอื่น ๆ ให้ผู้จัดการหรือเจ้าของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นผู้ลงนามในแบบคำขอติดตั้งประปา และเป็นคู่สัญญาใช้น้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค

หลักฐานประกอบการขอติดตั้งประปา

หลักฐานประกอบการขอติดตั้งประปาของการประปานครหลวง มีรายละเอียดตามนี้

กรณีบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานองค์กรของรัฐ

2. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • ทะเบียนบ้าน (ที่ขอติดตั้งประปา)
 • หนังสือสัญญาซื้อขายอาคาร
 • หนังสือสัญญาเช่าซื้อ
 • หนังสือสัญญาเช่าอาคาร
 • ทะเบียนบ้านชั่วคราว
 • หนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 • โฉนดที่ดิน และหนังสือยินยอมจากเจ้าของ

3. หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) (ติดแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ตามข้อ 7) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)

กรณีนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนาม)

2. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • ทะเบียนบ้าน (ที่ขอติดตั้งประปา)
 • หนังสือสัญญาซื้อขายอาคาร
 • หนังสือสัญญาเช่าซื้อ
 • หนังสือสัญญาเช่าอาคาร
 • ทะเบียนบ้านชั่วคราว
 • หนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 • โฉนดที่ดิน และหนังสือยินยอมจากเจ้าของ

3. หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) (ติดแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ตามข้อ 7) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)

ขั้นตอนการดำเนินการติดตั้งประปา

ขั้นตอนการดำเนินการติดตั้งประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขามีรายละเอียดตามนี้

1. เมื่อท่านยื่นคำขอใช้น้ำประปาตามแบบฟอร์มคำร้อง ท่านต้องชำระเงินมัดจำในการติดตั้งวางท่อประปาตามตารางค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา แล้วเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปสำรวจสถานที่ และจัดทำแบบแปลนแผนผัง หรือ พิมพ์เขียว พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย และจะแจ้งให้ผู้ขอใช้น้ำทราบโดยเร็วที่สุด

2. เมื่อผู้ขอใช้น้ำได้รับแจ้งประมาณการค่าติดตั้งประปาแล้ว จะต้องนำเงินมาชำระภายใน 60 วัน และเมื่อการประปาส่วนภูมิภาคได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะดำเนินการติดตั้งประปา และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาคต่อไป แต่ถ้าไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด การประปาส่วนภูมิภาคจะริบเงินมัดจำ และถือว่าท่านสละสิทธิ์การขอใช้น้ำประปาครั้งนี้

อนึ่ง ผู้ขอใช้น้ำที่ยื่นคำร้อง และชำระเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาไว้แล้ว ต่อมา ปฏิเสธที่จะให้การประปาส่วนภูมิภาควางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ภายในเวลาที่การประปาส่วนภูมิภาคแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือว่าผู้ขอใช้น้ำสละสิทธิ์การใช้น้ำ และการประปาส่วนภูมิภาคจะคืนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาที่ได้ชำระไว้ โดยหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ในอัตราร้อยละ 20

ขอน้ำประปาในบ้านใช้เวลาโดยประมาณกี่วัน?

การขอน้ำประปา ใช้เวลาโดยประมาณ 14 วัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ทำการของการประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวงว่ามีคิวก่อนหน้าหรือไม่ โดยจะติดตั้งตามลำดับคิว และเวลาเดินทางไปดูพื้นที่ ที่ต้องติดตั้งก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่

Cr.https://www.pumpban.com/archives/8306

 

ARE YOU INTERESTED

IT'S TIME TO DISCOVER

THE BUILDING

BUILDING LOCATION

Motivation can take you far, but it can take you even further if you first find your vision. Your vision will motivate and guide you on

ADDRESS:

Logan Barker, 865 Oak Boulevard, Elk Grove, Vermont 95184
Phone:

012-345-6789

E-mail:

email.support@maisonco.com

CONTACT AGENT

William Jacobs

CERTIFIED AGENT

ENQUIRE

  ©Rattanasup 2023. All rights reserved.